Vultr虽然是从2014年才开始提供云VPS主机服务产品的,但是其背景实力还是相当雄厚的,来自著名的游戏服务器提供商,正是因为其全球范围的服务器部署优势,从一开始就直接上线14个自营数据中心机房,在同行业中数据中心数量是领先的。最低款VPS每月仅需2.5美元,相当便宜,并且支持支付宝付款。
2019最新优惠:新用户注册送50美元!可购买vultr所有产品。

vultr

 
Vultr官网:www.vultr.com
 
2019最新活动链接https://www.vultr.com/?ref=7939497-4F
 
往期活动:
充值5美元送25美元:www.vultr.com/promo25b
 
注意:所有优惠仅限新用户。支付宝付款不送25美元!如果你的PayPal、信用卡已经在VULTR付过款了,那就不是新用户!请使用未在Vultr付过款的PayPal、信用卡进行注册充值。
 
10 GB SSD
内存:512M
CPU:1 核
硬盘:10G SSD
流量:500G/月
价格:2.5美元/月
仅IPv6,加IPv4需加1美元
购买链接
 
25 GB SSD
内存:1024M
CPU:1 核
硬盘:25G SSD
流量:1T/月
价格:5美元/月
购买链接
 
网络测试
法兰克福(德国) https://fra-de-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
巴黎(法国) https://par-fr-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
阿姆斯特丹(荷兰) https://ams-nl-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
伦敦(英国) https://lon-gb-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
纽约(美国) https://nj-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
芝加哥(美国) https://il-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
亚特兰大(美国) https://ga-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
迈阿密(美国) https://fl-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
达拉斯(美国) https://tx-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
西雅图(美国) https://wa-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
硅谷(美国) https://sjo-ca-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
洛杉矶(美国) https://lax-ca-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
悉尼(澳大利亚) https://syd-au-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
东京(日本) https://hnd-jp-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
新加坡 https://sgp-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin

最后修改:2019 年 03 月 14 日 04 : 49 PM
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏